ความเป็นมา

จากการที่ได้เป็นผู้ประสานงานวิจัยของสำนักประสานงานเครือข่ายวิจัยเพื่อการเชิงพื้นที่ ภาคเหนือตอนบน (Area Based Collaborative Research Program – Upper Northern Region: ABC-UN) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) (Thailand Research Fund: TRF) กว่า 10 ปีที่ผ่านมา ได้มีโอกาสร่วมติดตามการทำงานวิจัยเชิงพื้นที่ของคณะนักวิจัยจากหลากหลายสาขาวิชา และหลากหลายสถาบันการศึกษา รวมถึงหน่วยงานความมั่นคง ทั้งนี้ในการติดตามงานในพื้นที่ต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ห่างไกลในพื้นที่ป่า รวมถึงพื้นที่ตามแนวชายแดน ไทย-พม่า จากการสังเกตความเป็นอยู่ของชมชนในพื้นที่ดังกล่าว สามารถกล่าวได้ว่าชุมชนที่ตั้งบ้านเรือนอยู่ในพื้นที่ห่างไกลในพื้นที่ป่า เป็นประชากรที่ด้อยโอกาสในการที่จะได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามบริบทของพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษา สาธารณสุข แสงสว่างในครัวเรือนยามค่ำคืน เป็นต้น ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว ชุมชนต่าง ๆ เหล่านี้ได้มีการกล่าวว่าเป็นยามชายแดนที่มีชีวิต รวมถึงเป็นผู้ที่มีส่วนในการรักษาป่าต้นน้ำของประเทศ ด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจของตนเองและกลุ่มนักวิชาการที่มีอุดมการณ์เดียวกัน ในการที่จะอุทิศตนเองเพื่อช่วยเหลือชุมชนที่ด้อยโอกาส จึงได้ปรึกษาหารือถึงความเป็นไปได้ที่จะอาศัยการประยุกต์ใช้ผลงานวิจัยที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาในการยกระดับความเป็นอยู่ขั้นพื้นฐานของชุมชนผู้ด้อยโอกาส ทั้งนี้ โดยจะอาศัยการทำงานที่มิได้อยู่ในกรอบของระบบการทำงานปกติของแต่ละบุคคล แต่เป็นการร่วมกันทำในลักษณะร่วมด้วยช่วยกันจากใจ โดยการทำงานจะยึดมั่นหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ที่การพัฒนาพื้นที่เพื่อความยั่งยืน จะต้อง “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา

ด้วยความมุ่งมั่นดังกล่าว คณะผู้ร่วมอุดมการณ์จึงได้ตั้งองค์กรที่มีชื่อว่า “กลุ่มวิจัยและพัฒนาเพื่อคุณภาพชีวิต” ทั้งนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะดำเนินการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนที่ด้อยโอกาส ทั้งนี้ กลุ่มฯ ได้เชิญ พล.อ.ธนยศ พริ้งทองฟู (อดีตผู้อำนวยการสำนักงานประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคงกองทัพบก (สปร.ทบ) ปัจจุบันดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาฝ่ายกิจการพลเรือน ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก) ที่ได้ร่วมงานในการเข้าช่วยเหลือชุมชนมากว่า 5 ปี เป็นประธานกลุ่มฯ

สำหรับที่ตั้งของกลุ่มฯ นั้น รศ.ดร.ศักดิ์ดา จงแก้ววัฒนา (เลขานุการกลุ่มฯ) ได้อาศัยพื้นที่ส่วนตัว ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 256/1 ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่ เป็นสถานที่จัดตั้งสำนักงานกลุ่มวิจัยและพัฒนาเพื่อคุณภาพชีวิต โดยมีความคิดที่จะอาศัยสำนักงานดังกล่าวเป็นที่ประชุม เสวนา วางแผนการลงพื้นที่ การเชื่อมโยงกับหน่วยงานอื่น ๆ

วัตถุประสงค์ของมูลนิธิ

  1. เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนในพื้นที่ชนบท และชุมชนที่ขาดแคลนหรือด้อยโอกาส
  2. ประสานงานและบูรณาการพัฒนาชุมชนในด้านสังคม การศึกษา สิ่งแวดล้อม และด้านวัฒนธรรม ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมชุมชนในแต่ละสังคม
  3. ส่งเสริมงานวิจัยและนำผลงานวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติ

คณะกรรมการมูลนิธิ

  • รศ.ดร.ศักดิ์ดา จงแก้ววัฒนา ประธาน
  • พ.ต.อ.ปสพกรณ์ โพธิสุข รองประธาน
  • ดร.จุฑาทิพย์ เฉลิมผล กรรมการ
  • ดร.สายบัว เข็มเพ็ชร กรรมการและเหรัญญิก
  • ดร.บานจิตร สายรอคำ กรรมการและเลขานุการ
  • พล.อ.ธนยศ พริ้งทองฟู ที่ปรึกษา