“พัฒนาฐานข้อมูลและแผนวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน จังหวัดแม่ฮ่องสอน”

“พัฒนาฐานข้อมูลและแผนวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน จังหวัดแม่ฮ่องสอน”


วันที่ 21 มีนาคม 2563 มูลนิธิวิจัยและพัฒนาเพื่อคุณภาพชีวิต เข้าประชาคมผู้นำชุมชน 11 หมู่บ้าน ของตำบลห้วยปูลิง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ องค์การบริหารส่วนตำบล ห้วยปูลิง ภายใต้โครงการวิจัย “พัฒนาฐานข้อมูลและแผนวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน จังหวัดแม่ฮ่องสอน” สนับสนุนโครงการวิจัยโดย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวตกรรม (สกสว) โดยวัตถุประสงค์ของการประชาคมครั้งนี้เพื่อวิเคราะห์ประเด็นปัญหาของพื้นที่ เพื่อนำไปสู่การวางแผนเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในการเข้าประชาคมตรั้งนี้ได้มีอาจารย์จากวิทยาลัยชุมชน แม่ฮ่องสอน ช่วยเป็นวิทยากรในการทำประชาคม ในช่วงบ่ายของวันเดียวกัน มูลนิธิวิจัยและพัฒนาเพื่อคุณภาพชีวิตได้เข้าพื้นที่บ้านชานเมือง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อเข้าสำรวจแหล่งน้ำประปาภูเขา ร่วมกับแม่หลวงอิด (ผู้ใหญ่บ้านบ้านชานเมือง) และคณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อหาแนวทางการฟื้นฟูแหล่งน้ำที่เริ่มประสบภาวะแห้งแล้ง ทั้งนี้มูลนิธิวิจัยและพัฒนาเพื่อคุณภาพชีวิต ได้เสนอแนวทางการช่วยเหลือและพร้อมที่จะสนับสนุนการปรับปรุงพื้นที่รับน้ำของชุมชน โดยอาศัยหลักการการพัฒนาพื้นที่อย่างมีส่วนร่วม