ติดตั้งระบบส่องสว่างด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ให้กับชุมชนของหมู่บ้านแม่ป๊อกล่าง อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่

ติดตั้งระบบส่องสว่างด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ให้กับชุมชนของหมู่บ้านแม่ป๊อกล่าง อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่


วันที่ 3 – 4 มีนาคม 2563 มูลนิธิวิจัยและพัฒนาเพื่อคุณภาพชีวิต ได้เข้าติดตั้งระบบส่องสว่างด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ให้กับชุมชนของหมู่บ้านแม่ป๊อกล่าง อ.ดอยเต่า จำนวน 40 หลังคาเรือน ทั้งนี้การเข้าดำเนินภารกิจของมูลนิธิฯ ครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสโมสรโรตารี่เชียงใหม่ถิ่นไทยงาม ภายใต้โครงการ “ไฟดวงน้อย-The Power of Light Project” ประชากรทั้งหมดของชุมชนบ้านแม่ป๊อกล่าง เป็นชาวไทยภูเขาเผ่าปกาเกอะญอ (ชนเผ่ากะเหรี่ยงโป) มีพื้นฐานในการดำรงชีวิตโดยการทำการปลูกข้าวไร่ (สำหรับบริโภคในครัวเรือน) เก็บพืชผัก เลี้ยงวัว และหาปลาสำหรับบริโภค ประชากรชายที่อยู่ในวัยทำงานส่วนใหญ่ลงมารับจ้างในเมืองเพื่อหารายได้สำหรับเลี้ยงครอบครัว คนที่อยู่บ้านโดยมากเป็นเด็ก ผู้หญิงและคนชรา ทั้งนี้ผู้หญิงของหมู่บ้านนี้มีฝีมือการทอผ้าซึ่งเป็นงานฝีมือที่ถ่ายทอดกันมาจากบรรพบุรุษ ปรกติผ้าที่ทอจะใช้ในครัวเรือน ทั้งนี้มูลนิธิฯ ได้จัดอบรมการย้อมฝ้ายด้วยวัสดุธรรมชาติให้กับกลุ่มแม่บ้าน และส่งเสริมอาชีพทอผ้าให้กับครัวเรือนของหมู่บ้าน รวมถึงหาช่องทางการตลาดของผ้าทอของชุมชน ซึ่งเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือนในชุมชน อีกทั้งยังเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตได้อีกขั้นหนึ่ง ในการเข้าดำเนินกิจกรรมของมูลนิธิวิจัยและพัฒนาเพื่อคุณภาพชีวิตครั้งนี้ ทางสโมสรโรตารี่เชียงใหม่ถิ่นไทยงาม นำโดยนายกชลิดา เอกชัยพัฒนกุล พร้อมสมาชิกได้เดินทางเข้าร่วมกิจกรรมพร้อมเลี้ยงอาหาร และมอบสิ่งของใช้ที่จำเป็นให้กับชาวบ้าน บ้านแม่ป๊อกล่างด้วย