ติดตั้งระบบส่องสว่าง ณ บ้านแม่ละเอาะ อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

ติดตั้งระบบส่องสว่าง ณ บ้านแม่ละเอาะ อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่


วันที่ 6-8 ธันวาคม 2562 มูลนิธิวิจัยและพัฒนาเพื่อคุณภาพชีวิต ได้เข้าติดตั้งระบบส่องสว่างด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับบ้านเรือนของราษฎร บ้านแม่ละเอาะ ตำบลนาเกียน อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 19 หลังคาเรือน ราษฎรของบ้านแม่ละเอาะเป็นชนเผ่ากะเหรี่ยงที่ยังคงมีวิถึชีวิตดังเดิมคือการปลูกข้าวไร่หมุนเวียน และปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ ในการดำรงชีพ เด็กหนุ่มนิยมออกจากหมู่บ้านไปหางานรับจ้างทำในเมือง และจะกลับบ้านมาช่วยครอบครัวเมื่อถึงฤดูปลูกข้าว และเก็บเกี่ยว เด็กหญิงมักจะแต่งงานมีครอบครัวเมื่อมีอายุอยู่ในช่วง 13-15 ปี หมู่บ้านแม่ละเอาะตั้งอยู่บนพื้นที่ที่ห่างใกล ติดชายขอบอำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน อากาศช่วงฤดูหนาวมีอุณหภูมิต่ำกว่า 10 องศาเซลเซียส ในตอนกลางคืน ผืนป่ารอบหมู่บ้านยังอุดมสมบูรณ์ ช่วงสายยังคงได้ยินเสียงของฝูงชะนีร้องบริเวณป่ารอบหมู่บ้าน โรงเรียนบ้านแม่ละเอาะ ปัจจุบันมีนักเรียน 25 คน มีครูชิ เป็นครูสอนประจำโรงเรียน จากการที่มูลนิธิวิจัยและพัฒนาเพื่อคุณภาพชีวิตเข้าสำรวจเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา พบว่าโรงอาหารเดิมของโรงเรียนที่มีอยู่เก่าแก่ผุพังและถูกรื้อถอนออกไปแล้ว นักเรียนที่มาโรงเรียนอาศัยพื้นห้องเรียนเป็นที่รับประทานอาหาร เป็นห้องเรียน ห้องนอน (กลางวัน) และห้องทำกิจกรรม มูลนิธิฯ ได้วางแผนที่จะหางบประมาณจัดสร้างโรงอาหารให้กับโรงเรียน ทั้งนี้ได้ประสานกับครูในการออกแบบ และจัดหาวัสดุในการก่อสร้างให้กับโรงเรียน มูลนิธิวิจัยและพัฒนาเพื่อคุณภาพชีวิตได้วางแผนที่จะเดินทางเข้าบ้านแม่ละเอาะในวันที่ 10-12 มกราคม 2563 ซึ่งเป็นช่วงวันเด็ก ทั้งนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดกิจกรรมให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่ละเอาะ และแจกสิ่งของที่จำเป็นในครัวเรือนให้กับชุมชนบ้านแม่ละเอาะ มูลนิธิวิจัยและพัฒนาเพื่อคุณภาพชีวิต ขอเชิญชวนท่านผู้ที่มีจิตศรัทธา ผู้ที่สนใจร่วมกิจกรรม เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของมูลนิธิฯ ในการช่วยเหลือสังคม โดยสามารถบริจาคทุนทรัพย์เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ในการติดตั้งระบบส่องสว่างด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซล แบตเตอรี่ สายไฟ ฯลฯ) หรือบริจาคสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นในครัวเรือน และสำหรับเด็กนักเรียน (เสื้อผ้า ยาสามัญ จานชาม เครื่องกรองน้ำ ฯลฯ) ที่จะนำไปมอบให้กับโรงเรียนและชุมชนที่อยู่ห่างใกล ผู้ที่สนใจร่วมดำเนินกิจกรรมในพื้นที่เพื่อช่วยเหลือสังคม หรือบริจาค สามารถติดต่อได้ที่ มูลนิธิวิจัยและพัฒนาเพื่อคุณภาพชีวิต 256/1 หมู่ที่ 5 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230 โทร. 065 382 8818 081 883 8799 Line ID. rdqlife หรือ 065 382 8818