สำรวจและติดตามระบบส่องสว่างด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านแม่ป๊อกบน หมู่ 5 อ.ดอยเต่า

สำรวจและติดตามระบบส่องสว่างด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านแม่ป๊อกบน หมู่ 5 อ.ดอยเต่า


วันที่ 5-6 ตุลาคม 2562 มูลนิธิวิจัยและพัฒนาเพื่อคุณภาพชีวิต ได้เข้าสำรวจและติดตามระบบส่องสว่างด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ที่ทางมูลนิธิฯ ได้เข้าติดตั้งให้กับชุมชนของหมู่บ้านแม่ป๊อกบน หมู่ 5 อ.ดอยเต่า จำนวน 75 หลังคาเรือนเมื่อวันที่ 26 – 29 กันยายน 2561 จากการสำรวจและติดตามพบว่าระบบส่องสว่างด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ยังทำงานปรกติหลังจากการใช้งานมาประมาณ 1 ปี ซึ่งชุมชนหมู่บ้านแม่ป๊อกบน หมู่ 5 นี้ได้มีการดูแลรักษาระบบเป็นอย่างดี

ประชากรทั้งหมดของชุมชนบ้านแม่ป๊อกบน หมู่ 5 เป็นชาวไทยภูเขาเผ่าปกาเกอะญอ (ชนเผ่ากะเหรี่ยง) มีพื้นฐานในการดำรงชีวิตโดยการทำการปลูกข้าวไร่ (สำหรับบริโภคในครัวเรือน) และเก็บพืชผัก ล่าสัตว์บริเวณหมู่บ้านสำหรับบริโภค ประชากรชายที่อยู่ในวัยทำงานส่วนใหญ่ลงมารับจ้างในเมืองเพื่อหารายได้สำหรับเลี้ยงครอบครัว คนที่อยู่บ้านโดยมากเป็นเด็ก ผู้หญิงและคนชรา ทั้งนี้ผู้หญิงของหมู่บ้านนี้มีฝีมือการทอผ้าซึ่งเป็นงานฝีมือที่ถ่ายทอดกันมาจากบรรพบุรุษ ปรกติผ้าที่ทอจะใช้ในครัวเรือน มูลนิธิวิจัยและพัฒนาเพื่อคุณภาพชีวิตเล็งเห็นว่าถ้าหากได้มีการส่งเสริมอาชีพทอผ้าให้กับครัวเรือนของหมู่บ้าน และหาช่องทางการตลาดของผ้าทอได้ จะเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือนในชุมชน อีกทั้งยังเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตได้อีกขั้นหนึ่ง ในการนี้ทางมูลนิธิวิจัยและพัฒนาเพื่อคุณภาพชีวิตได้ประสานกับสโมสรโรตารีเชียงใหม่ถิ่นไทยงาม เพื่อที่จะศึกษาความเป็นไปได้ในการส่งเสริมอาชีพทอผ้าของชุมชนบ้านแม่ป๊อกบน หมู่ 5

นอกจากนั้นการเดินทางไปหมู่บ้านแม่ป๊อกบน หมู่ 5 อ.ดอยเต่า ครั้งนี้ ทางมูลนิธิวิจัยและพัฒนาเพื่อคุณภาพชีวิตได้รับการร้องขอเพื่อติดตั้งะบบส่องสว่างด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ภายในศาลาปฏิบัติธรรม วัดศรีสุธรรมมาสุธาไพร ซึ่งเป็นวัดประจำหมู่บ้านแม่ป๊อกบน ซึ่งทางมูลนิธิฯ จะได้เดินทางเพื่อติดตั้งระบบส่องสว่างด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ดังกล่าวในวันที่ 12-13 ตุลาคม 2562 นี้