เข้าร่วมพิธีทำบุญอาคารสำนักงาน ศมพ. และรับมอบโล่เกียรติคุณ ศมพ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

เข้าร่วมพิธีทำบุญอาคารสำนักงาน ศมพ. และรับมอบโล่เกียรติคุณ ศมพ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่


วันที่ 15 กันยายน 2562 รศ.ดร.ศักดิ์ดา จงแก้ววัฒนา ในนามของมูลนิธิวิจัยและพัฒนาเพื่อคุณภาพชีวิต ได้รับเกียรติ

อ.อมก๋อย (ศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาความมั่นคงพื้นที่อำเภออมก๋อย) และรับโล่ประกาศเกียรติคุณจากพลโทสุภโชค ธวัชพีระขัย แม่ทัพน้อยที่ 3/ผู้อำนวยการอำนวยการแก้ไขปัญหาความมั่นคงพื้นที่อำเภออมก๋อยในฐานะผู้ให้การสนับสนุนการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์แก่ราษฎรที่ห่างไกล ในพื้นที่อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

ทั้งนี้ประธานมูลนิธิวิจัยและพัฒนาเพื่อคุณภาพชีวิต ได้ร่วมหารือแนวทางการเข้ายกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน ตำบลบ้านนา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก ร่วมกับ พลโทสุภโชค ธวัชพีระขัย และ พลตรีบุญยืน อินกว่าง รองแม่ทัพน้อยที่ 3 ซึ่งทางมูลนิธิวิจัยและพัฒนาเพื่อคุณภาพชีวิตจะได้วางแผนเข้าสำรวจข้อมูลพื้นที่เพื่อวางแผนเข้าให้การสนับสนุนการแก้ไขปัญหาและยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับชุมชนในพื้นที่ต่อไป