สำรวจครัวเรือนที่ขาดแคลนระบบส่องสว่างในพื้นที่บ้านผาเยอน้อย ต.กองก๋อย อ.สบเมย

สำรวจครัวเรือนที่ขาดแคลนระบบส่องสว่างในพื้นที่บ้านผาเยอน้อย ต.กองก๋อย อ.สบเมย


วันที่ 3 สิงหาคม 2562 มูลนิธิวิจัยและพัฒนาเพื่อชีวิต ได้เข้าสำรวจพื้นที่บ้านผาเยอน้อย ตำบลกองก๋อย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อสำรวจครัวเรือนที่ขาดแคลนระบบส่องสว่างภายในบ้าน บ้านผาเยอน้อย เป็นหมู่บ้านบริวารของบ้านผาเยอ ตั้งอยู่ในเขตภูเขา ประชากรเป็นชาวเผ่ากะเหรี่ยง อาชีพหลักได้แก่การทำการเกษตร (ปลูกข้าว กะหล่ำปลี มะเขือเทศ) และรับจ้าง ผลจากการสำรวจเบื้องต้นพบว่าบ้านที่ไม่มีระบบส่องสว่างใช้มีทั้งหมด 17 หลังคาเรือน ซึ่งทางมูลนิธิวิจัยและพัฒนาเพื่อคุณภาพชีวิตจะได้ดำเนินการช่วยเหลือในการติดตั้งระบบส่องสว่างโดยพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับครัวเรือนที่ขาดแคลนต่อไป