งานวิจัยสู่การพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต

งานวิจัยสู่การพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต


จุดเริ่มต้นจากงานวิจัยสู่การพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตภายใต้ “โครงการพลังงานทดแทนเพื่อความมั่นคง” เป็นแรงบันดาลใจในการก่อตั้งมูลนิธิวิจัยและพัฒนาเพื่อคุณภาพชีวิต เพื่อสานต่อการพัฒนาเพื่อช่วยเหลือชุมชนในการยกระดับความเป็นอยู่ และคุณภาพชีวิต

 

 

รศ.ดร.ศักดิ์ดา จงแก้ววัฒนา

  (ประธานมูลนิธิฯ)