รับโล่ประกาศเกียรติคุณ

รับโล่ประกาศเกียรติคุณ


วันที่ 8 กรกฏาคม 2562 รศ.ดร.ศักดิ์ดา จงแก้ววัฒนา ในนามของมูลนิธิวิจัยและพัฒนาเพื่อคุณภาพชีวิต ได้เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ ในฐานะบุคคลที่มีผลงานระดับดีเด่นด้านการส่งเสริมการแก้ไขปัญหายาเสพติด จากศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ในวันกิจกรรม “วันรณรงค์ต่อต้านฝิ่นและยาเสพติด พื้นที่อำเภออมก๋อย ปี 2562” จัดโดยศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภออมก๋อย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 5 และศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาความมั่นคงพื้นที่อำเภออมก๋อย ณ โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม โดยมีนายศิวะ ธมิกานนท์ นายอำเภออมก๋อย/ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภออมก๋อย เป็นประธานในพิธี