ประชุมวางแผนป่าต้นน้ำห้วยหมี อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน

ประชุมวางแผนป่าต้นน้ำห้วยหมี อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน


วันที่ 9 มิถุนายน 2562 มูลนิธิวิจัยและพัฒนาเพื่อคุณภาพชีวิต นำโดย รศ.ดร.ศักดิ์ดา จงแก้ววัฒนา พร้อมด้วย พ.ต.อ.ปสพกรณ์ โพธิสุข ประธานมูลนิธิสมเด็จพุฒาจารย์ – โต พรหมรังสี จ.เชียงใหม่ ร่วมประชุมวางแผนงานร่วมกับ คุณเจริญ แดงเกตุ ในการหาแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาระบบส่งน้ำ ณ ต้นน้ำบ้านห้วยหมี ต.เมืองแปง อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน และได้ออกสำรวจพื้นที่ร่วมกับ คุณมงคล ปันสี และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ช่วงบ่าย ทางคณะฯ ได้ประชุมหารือและสำรวจพื้นที่ทำอ่างกักเก็บน้ำเพื่อการเกษตร บ้านแพมบก ต.ทุ่งยาว อ.ปาย ร่วมกับ จ.ส.อ. พนมศักดิ์ วัจณไพโรทธ์ จ่ามาโนช อุตรมา ร้อย ร.712 ฐานปฏิการบ้านแพมบก นายเศรฐสิทธิ์ ธีรตุ้ย (ผู้ใหญ่บ้าน ม.6) และนายมานพ ปันศรี (ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ม.6) ทั้งนี้ทางมูลนิธิวิจัยและพัฒนาเพื่อคุณภาพชีวิต ร่วมกับมูลนิธิสมเด็จพุฒาจารย์ – โต พรหมรังสี จ.เชียงใหม่ จะได้หารือและวางแผนเพื่อเข้าช่วยเหลือยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนในพื้นที่ต่อไป