ทำบ่อยางพาราเก็บน้ำ (ต้นแบบ) ณ บ้านหลักลาย อ.ปัว จ.น่าน

ทำบ่อยางพาราเก็บน้ำ (ต้นแบบ) ณ บ้านหลักลาย อ.ปัว จ.น่าน


วันที่ 24-25 พฤษภาคม 2562 มูลนิธิวิจัยและพัฒนาเพื่อคุณภาพชีวิต ได้สนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากน้ำยางพาราให้กับกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์น้ำยางพารา น้ำเกี๋ยน โดยการทำบ่อยางพาราเก็บน้ำ (ต้นแบบ) เพื่อการเกษตรที่ไร่สุดเมิงโป พื้นที่ชุมชนบ้านห้วยหาดหลักลาย ตำบลอวน อำเภอปัว จังหวัดน่าน ทั้งนี้การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากน้ำยางพาราดิบ นอกจากจะเป็นการยกระดับมูลค่าของน้ำยางและสร้างรายได้ให้กับกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราแล้ว บ่อกักเก็บน้ำยางพาราที่พัฒนามาจากน้ำยางพาราซึ่งมีต้นทุนต่ำ ยังสามารถที่จะช่วยเหลือเกษตรกร หรือชุมชนในพื้นที่ที่ประสบภัยแล้ง ทั้งนี้มูลนิธิวิจัยและพัฒนาเพื่อคุณภาพชีวิต มีแผนที่จะดำเนินงานในการทำบ่อกักเก็บน้ำยางพาราในชุมชนที่มีปัญหาการขาดน้ำต่อไป