อบรมเชิงปฏิบัติการกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา บ้านใหม่สันติสุข ต.น้ำเกี๋ยน อ.ภูเพียง จ.น่าน

อบรมเชิงปฏิบัติการกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา บ้านใหม่สันติสุข ต.น้ำเกี๋ยน อ.ภูเพียง จ.น่าน


วันที่ 10 – 11 พฤษภาคม 2562 มูลนิธิวิจัยและพัฒนาเพื่อคุณภาพชีวิต นำโดย รศ.ดร. ศักดิ์ดา จงแก้ววัฒนา ประธานมูลนิธิฯ ได้เรียนเชิญ ผศ.ดร. อดิศัย รุ่งวิชานิวัฒน์ อาจารย์สังกัดภาควิชาเทคโนโลยียางพาราและโพลิเมอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ปัตตานี เพื่อเป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา บ้านใหม่สันติสุข ตำบลน้ำเกี๋ยน อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน โดยได้จัดเตรียมน้ำยาง compound สำหรับใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตร เช่น อ่างยางกักเก็บน้ำ กระบะยางปูรถสำหรับการขนส่งน้ำยาง อ่างเลี้ยงปลา กบ เป็นต้น และได้ลงพื้นที่เพื่อเตรียมการทำอ่างยางพาราบ้านห้วยหาดหลักลาย อ.ปัว จ.น่าน นอกจากนั้น ทางมูลนิธิฯ ได้เข้าศึกษาเรียนรู้การจัดการดูแลและใช้ประโยชน์ป่าชุมชนบ้านห้วยหาดหลักลาย อ.อวน จ.น่าน โดยมีผู้ใหญ่บ้านห้วยหาดหลักลาย เป็นผู้ให้ข้อมูล โดยป่าชุมชนนี้ได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียวระดับประเทศ จากสถาบันลูกโลกสีเขียว