สำรวจป่าชุมชนบ้านห้วยลม ป่าชุมชนแพะบนนา ต.น้ำเกี๋ยน อ.ภูเพียง จ.น่าน

สำรวจป่าชุมชนบ้านห้วยลม ป่าชุมชนแพะบนนา ต.น้ำเกี๋ยน อ.ภูเพียง จ.น่าน


วันที่ 12 พฤษภาคม 2562 ทางมูลนิธิวิจัยและพัฒนาเพื่อคุณภาพชีวิต นำโดย ร.ศ.ดร.ศักดิ์ดา จงแก้ววัฒนา ได้ลงพื้นที่สำรวจป่าชุมชนบ้านห้วยลม ป่าชุมชนแพะบนนา ต.น้ำเกี๋ยน อ.ภูเพียง จ.น่าน และได้เข้าพบผู้นำป่าชุมชน ได้แก่ ป่าชุมชนแพะบนนา ป่าชุมชนดอยม่อนป่าตึง 1 ป่าชุมชนดอยม่อนป่าตึง 2 ป่าชุมชนดอยม่อนป่าตึง 3 ป่าชุมชนดอยจอมหมอก ป่าชุมชนสุสานบ้านต้นกอดกป่าชุมชนหนองงัว ป่าชุมชนห้วยลม เพื่อศึกษาการจัดการและบริหารดูแลป่าชุมชน ทั้งนี้เพื่อหาแนวทางการพัฒนาพื้นที่ป่าชุมชนร่วมกับผู้นำป่าชุมชนในการพัฒนาพื้นที่ป่าชุมชนให้เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และเป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ อีกทั้งยังเป็นการสร้างรายได้ให้กับชุมชนในพื้นที่