ประชุมร่วมกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา บ้านใหม่สันติสุข จ.น่าน

ประชุมร่วมกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา บ้านใหม่สันติสุข จ.น่าน


วันที่ 4 เมษายน 2562 มูลนิธิวิจัยและพัฒนาเพื่อคุณภาพชีวิต โดย รศ.ดร. ศักดิ์ดา จงแก้ววัฒนา ประธานมูลนิธิฯ ได้ประชุมร่วมกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา บ้านใหม่สันติสุข ตำบลน้ำเกี๋ยน อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน เพื่อหาแนวทางการสนับสนุนและขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาวิกฤติราคายางพาราตกต่ำ ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยอาศัยการต่อยอดจากผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าแปรรูปจากน้ำยางพาราดิบ สำหรับใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตร เช่นอ่างยางกักเก็บน้ำ กระบะยางปูรถสำหรับการขนส่งน้ำยาง อ่างเลี้ยงปลา กบ เป็นต้น ทั้งนี้ในวันที่ 10-11 พฤษภาคม 2562 นี้ ทางมูลนิธิฯ จะได้จัดกิจกรรมการฝึกอบรมการแปรรูปจากน้ำยางพาราดิบ ในพื้นที่บ้านใหม่สันติสุข ให้กับกลุ่มเกษตรกรดังกล่าว