มูลนิธิวิจัยและพัฒนาเพื่อคุณภาพชีวิต ร่วมกับสถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าติดตั้งระบบส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับโรงเรียนบ้านโอโลคีบน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

มูลนิธิวิจัยและพัฒนาเพื่อคุณภาพชีวิต ร่วมกับสถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าติดตั้งระบบส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับโรงเรียนบ้านโอโลคีบน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่


วันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2562 มูลนิธิวิจัยและพัฒนาเพื่อคุณภาพชีวิต ร่วมกับสถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เข้าติดตั้งระบบส่องสว่างโดยพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับอาคารเรียน โรงเรียนบ้านโอโลคีบน (ศูนย์การศึกษาเพื่อชุมชนในเขตภูเขา (ศศช.) บ้านโอโลคีบน) จากนั้นคณะฯ ได้เดินทางเข้าพื้นที่บ้านมอโพทะ และบ้านปริโก ตำบลสบโขง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสำรวจและติดตามสภาพความเป็นอยู่และปัญหาของชุมชน และจัดกิจกรรมการสอนให้ชุมชนเรียนรู้การทำผ้ามัดย้อมด้วยสีย้อมจากธรรมชาติ (ดอกทองกวาว และใบมะม่วง) รวมถึงการมอบผ้าห่ม เสื้อผ้าแก่ราษฎรในพื้นที่ (พื้นที่ดังกล่าวทาง “กลุ่มวิจัยและพัฒนาเพื่อคุณภาพชีวิต“ ชื่อเรียกในขณะนั้น ได้เคยเข้าสำรวจและช่วยเหลือการยกระดับความเป็นอยู่เบื้องต้นในด้านการติดตั้งระบบส่องสว่างโดยพลังงานแสงอาทิตย์ และการช่วยเหลือผู้ป่วยให้ได้รับการรักษา) การเข้าพื้นที่ในครั้งนี้ คณะจากมูลนิธิวิจัยและพัฒนาเพื่อคุณภาพชีวิต และสถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ยังได้ร่วมกิจกรรมกับลูกเสือภูเขา ที่ศูนย์การศึกษาเพื่อชุมชนในเขตภูเขา (ศศช.) มอโพทะ ในการแจกผู้ห่มและจัดเลื้ยงเครื่องดื่มและขนม แก่เยาวชนลูกเสือ และเนตรนารี ที่มาเข้าค่าย