ติดตั้งระบบแสงสว่างจากพลังงานแสงอาทิตย์ และมอบผ้าห่ม ให้กับชุมชนบ้านรังบี้ ต.อมก๋อย อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

ติดตั้งระบบแสงสว่างจากพลังงานแสงอาทิตย์ และมอบผ้าห่ม ให้กับชุมชนบ้านรังบี้ ต.อมก๋อย อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่


วันที่ 28-30 ธันวาคม 2561 มูลนิธิวิจัยและพัฒนาเพื่อคุณภาพชีวิต ได้เข้าติดตั้งระบบแสงสว่างจากพลังงานแสงอาทิตย์ และมอบผ้าห่ม ให้กับชุมชนบ้านรังบี้ ตำบลอมก๋อย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ และมอบอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา ให้ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านรังบี้ ที้งนี้มูลนิธิวิจัยและพัฒนาเพื่อคุณภาพชีวิตได้รับการติดต่อประสานงานกับ ศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาความมั่นคงพื้นที่อำเภออมก๋อย โดยมี พล.ต.บุญยืน อินกว่าง รองแม่ท้ัพน้อย ให้การต้อนร้บและบรรยายสรุปสถานการณ์พื้นที่อำเภออมก๋อย เพื่อที่จะวางแผนในการเข้าช่วยเหลือยกระดับความเป็นอยู่ของชุมชนในพื้นที่ที่ด้อยโอกาส และห่างไกล ต่อไป