อบรมเชิงปฏิบัติการระบบส่องสว่างพลังงานทดแทน รุ่น 1

อบรมเชิงปฏิบัติการระบบส่องสว่างพลังงานทดแทน รุ่น 1


เมื่อวันที่ 20-23 ตุลาคม 2561 มูลนิธิวิจัยและพัฒนาเพื่อคุณภาพชีวิต ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ให้ความรู้พื้นฐานด้านพลังงานทดแทน การติดตั้ง บำรุงรักษา ระบบส่องสว่างด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับเยาวชน 4 ราย (นายเสาทัน แตเชอร์ นายสุชาติ ปิกแก้ว นายปณิธิ แกละวัน และนายตานุเดช ปิกแก้ว) จากบ้านแม่ป๊อกบน และบ้านหินฝน อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.เสริมสุข บัวเจริญ จากวิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นผู้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับพลังงานทดแทน และนายมงคล เรียบร้อย เป็นผู้ฝึกอบรม และนายวรพจน์ ดีโต๊ะ เป็นผู้ช่วยผู้ฝึกอบรม ณ มูลนิธิวิจัยและพัฒนาเพื่อคุณภาพชีวิต