มอบโคมไฟส่องสว่าง ชุมชนบ้านแพก้อ อ.ลี้ จ.ลำพูน

มอบโคมไฟส่องสว่าง ชุมชนบ้านแพก้อ อ.ลี้ จ.ลำพูน


ชุมชนบ้านแพก้อ ที่ใช้ระบบส่องสว่างจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่โดยใช้หลอดไฟแบบ หลอดตะเกียบ 220 v. มีการใช้ไฟปริมาณมากทำให้ไม่สามารถใช้งานได้ไม่นาน จึงได้ประสานกับหน่วยพิทักษ์ป่าแม่ปิง และผู้ใหญ่บ้านณรงค์กร บ้านห้วนแหน ซึ่งทางหน่วยพิทักษ์ป่าแม่ปิง ได้ติดต่อขอรับการสนับสนุนโคมไฟ LED 12 v. จากกลุ่มวิจัยและพัฒนาเพื่อคุณภาพชีวติตเพื่อนำไปใช้ทดแทนหลอดแบบ 220 v.