ติดตั้งระบบไฟส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับชุมชนบ้านป่าซาง อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน

ติดตั้งระบบไฟส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับชุมชนบ้านป่าซาง อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน


บ้านป่าซาง ตั้งอยู่ในเขตตำบลเวียงเหนือ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่มีเขตติดต่อกับประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ พื้นที่เป็นภูเขามีป่าไม้หลายชนิดคิดเป็นร้อยละ 90 ของพื้นที่ทั้งหมด ประชากรเป็นชนเผ่าลาหู่ หรือ ละหู่ (Lahu) ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทั้งนี้โดยปลูกข้าวไร่ระบบหมุนเวียนสำหรับใช้ในการบริโภคในครัวเรือน และมีการปลูกถั่วแดง กาแฟ บ้างตามสภาพพื้นที่ รายได้ต่อปีเฉลี่ย 8,000-15,000 บาท ในด้านการศึกษา มีศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านป่าซาง หมู่ที่ 6 ชนเผ่าละหู่มีฝีมือด้านทอผ้า โดยเฉพาะการทอย่าม และเครื่องนุ่งห่มสำหรับใช้ในครัวเรือน

มูลนิธิวิจัยและพัฒนาเพื่อคุณภาพชีวิต ได้เข้าพื้นที่บ้านป่าซาง ในดำเนินการติดตั้งระบบไฟส่องสว่างระบบแสงอาทิตย์ให้กับครัวเรือน และได้สำรวจความเป็นอยู่กับความต้องการพื้นฐานในการที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน เมื่อเดือนกรกฎาคม 2561 เพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพที่จะสร้างรายได้ให้กับชุมชน มูลนิธิฯ ได้รับซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าทอ (ย่าม) จากกลุ่มแม่บ้านของชุมชนบ้านป่าซาง เพื่อนำมาจำหน่าย โดยรายได้ทั้งหมดจะนำเข้ากองทุนของมูลนิธิฯ เพื่อที่จะนำมาเป็นปัจจัยในการดำเนินงานเพื่อยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนที่ห่างไกล และด้อยโอกาสต่อไป