สร้างอ่างเก็บน้ำชุมชนบ้านขุนปั๋ง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

สร้างอ่างเก็บน้ำชุมชนบ้านขุนปั๋ง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่


มูลนิธิวิจัยและพัฒนาเพื่อคุณภาพชีวิต ได้รับการประสานจาก พ.ต.อ.ปสพกรณ์ โพธิสุข ประธานมูลนิธิสมเด็จพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) จ.เชียงใหม่ ในการเข้าช่วยเหลือชุมชนในพื้นที่บ้านขุนปั๋ง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ เพื่อพัฒนาระบบกักเก็บ และส่งน้ำ ให้กับหมู่บ้าน วัด และโรงเรียน บ้านขุนปั๋ง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ ได้ส่งมอบให้ชุมชนในวันที่ 7 มีนาคม 2561