ปรับปรุงระบบส่องสว่างให้กับ บ้านปริโก ต.สบโขง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

ปรับปรุงระบบส่องสว่างให้กับ บ้านปริโก ต.สบโขง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่


เมื่อวันที่ 15 – 17 มีนาคม 2561 มูลนิธิวิจัยและพัฒนาเข้าเพื่อคุณภาพชีวิต สถาบันวิจัยสังคม โดย ดร.บานจิต สายรอคำ ร่วมกับ คุณภาวพันธ์ โตแสง (คุณหวาน) และคณะ (ผู้มีส่วนผลักดันการจัดตั้งมูลนิธิ และสนับสนุนการดำเนินงานของกลุ่มเพื่อรับใช้สังคม) เข้าพื้นที่บ้านปริโก ต.สบโขง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ เพื่อเข้าเยี่ยมเยือนชุมชนบ้านปริโกพร้อมทั้งปรับปรุงระบบส่องส่าวงด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับชุมชน