วัตถุประสงค์ของมูลนิธิ

  • เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนในพื้นที่ชนบท และชุมชนที่ขาดแคลนหรือด้อยโอกาส
  • ประสานงานและบูรณาการพัฒนาชุมชนในด้านสังคม การศึกษา สิ่งแวดล้อม และด้านวัฒนธรรม ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมชุมชนในแต่ละสังคม
  • ส่งเสริมงานวิจัยและนำผลงานวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติ